SHËRBIME SOCIALE DHE SHËNDETËSORE

Në shkollën "Kolin Gjoka" nxënësit mund të ndjekin një prej profileve:

disabled-200x200

Shërbime kujdesi për të moshuar

baby-room-200x200

Shërbime kujdesi për fëmijë

Rreth drejtimit

Drejtimi “Shërbime sociale dhe shëndetësore”, i ndihmon nxënësit për të zhvilluar njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për të punuar në veprimtaritë e shërbimeve te të gjitha grupet në nevojë, si dhe organizimin, administrimin dhe drejtimin e qendrave që ofrojnë shërbime social-shëndetësore, bizneset sociale, fondacionet, shoqata (OJF) si dhe projektet komunitare që fokusohen në përmirësimin e jetës sociale, mbrojten dhe përmirësimin e shëndetit të njerëzve në nevojë.  Në lëndët profesionale, e sidomos gjatë praktikave profesionale në qendrat e shërbimeve të kujdesit social-shëndetësor, nxënësit mësojnë e trajnohen rreth:

  • Shëndetit, zhvillimit të fëmijës, sëmundjeve e dëmtimieve funksionale
    mjekësisë, pedagogjisë dhe psikologjisë.
  • Përkujdesit lidhur me kushte të ndryshme shëndetësore apo faza të ndryshme zhvillimore
  • Ndikimit të mënyrës së jetesës në shëndet.
  • Trajtimit të njerëzve ne mënyrë profesionale.
  • Menaxhimit të një biznesi qe lidhet me shërbimet sociale e shëndetësore
  • Rregullat e sigurisë në punë dhe të mbrojtjes së mjedisit

Struktura e Kursit: 2 +1+1 vite

Përfundimi me sukses i nivelit të parë (klasës së 11-të) në drejtimin “Shërbime sociale dhe shëndetësore”, e pajis nxënësin me certifikatën e punonjësit gjysmë të kualifikuar, Ndihmës/e”.

Pas nivelit të parë, nxënësi mund të vazhdojë studimet në nivelin e dytë (klasa e 12-të) në një nga profilet e këtij drejtimi, ku pajiset me certifikatën Punonjës/e i/e kualifikuar”.

Nxënësi mund të vazhdojë studimet në nivelin e tretë (klasa e 13-të), ku pajiset me diplomën e maturës shtetërore profesionale  si dhe me certifikatën e titullit Teknik/e” .

E ardhmja e profesionit

Ndryshimet në demografi, kulturë  dhe stilin e jetës po cojnë në rritjen e kërkesës sidomos për punonjës në familje,  për ndihmë të përditshme, për ndihmë me të moshuarit, për ndihmë me rritjen e fëmijëve. Në shumicën e rasteve këto shërbime ofrohen nga njerëz të pakualifikuar. Kualifikimi në një nga profilet e shkollës tonë ju jep mundësinë për tu punësuar të sigurt dhe me një pagë më të lartë se një person i pakualifikuar.