Praktikat profesionale

Nxënësit zhvillojnë praktikat profesionale në shkollë dhe në biznes.

Shkolla jonë ka një infrastrukturë moderne në funksion të praktikave profesionale të secilit drejtim, të cilat kanë paisje bashkëkohore që u vijnë në ndihmë nxënësve për të praktikuar drejtimin të cilin ata ndjekin.

Praktikat në biznes sipas drejtimeve zhvillohen në restorante, bare dhe hotele për nxënësit e drejtimit Hoteleri-turizëm, në zyra private për nxënësit e drejtimit Ekonomi-biznes dhe TIK.

[slick-carousel-slider category=”63″ design=”design-6″ centermode=”true” slidestoshow=”3″]